विद्यालयका लागि ४० लाख भन्दा बढि आर्थिक सहयोग संकलन