१९ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारको अनुगमन : खनाल